دوره آموزشی تکنیک های نرم افزار لیفت دیزاینر در مرکز آموزش عالی علمی صنعتی خراسان